พบปัญหา / ข้อเสนอแนะในการเข้าใช้งานระบบ

1. ข้อมูล /ประวัติต่างๆ ในระบบบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ คุณอภิชาติ ธรรมแสง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 3031

2. ข้อมูลเงินเดือนไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกองคลัง โทร 1306 , 1315

3. พบปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ กรุณาติดต่อ
    คุณชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ โทร. 3109 หรือทางอีเมล์ Chitchai.l@ubu.ac.th
    หรือ คุณ กมลวรรณ จันทป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ โทร. 3110 หรือทางอีเมล์ kamonwan.c@ubu.ac.th